SaGa Series
サ・ガ シリーズMakaitoushi Sa・Ga
 

Sa・Ga 2 Hihou Densetsu
 

Sa・Ga 3 Jikuu no Hasha
 

Romancing Sa・Ga
 

Romancing Sa・Ga 2
 

Romancing Sa・Ga 3
 

SaGa Frontier
 

SaGa Frontier 2
 

Unlimited Saga